آفت دندان

می 12, 2015
شناخت بیشتر آفت دهان

شناخت بیشتر آفت دهان

آفت زائده کوچک و دردناکی است که صرفاً در محیط دهان و دندان به وجود می آید. شخص ممکن است در ناحیه آفت دچار درد و […]