دکتر پویا کاغذی کنانی

روزهای حضور دکتر پویا کاغذی کنانی پنجشنبه ها ساعت ۹ صبح تا ۱۲برنامه دکتر پویا کاغذی کنانی

 

  نام بیمار ساعت شماره پرونده تایم جلسه بعد ارسال به لابراتوآر ارجاع به متخصص
1 راضیه شریفی مهر 9        
2 کیان روشنفر 9:15        
3 ساناز اطمینان 9:20        
4 شیرین صباغ 9:25        
5 بیتا عاشوری 9:30        
6 ساینا فرازمینی 9:30        
7 فرنوش مهرزاد 9:45        
8 بهار باغشنی 9:50        
9 محمد رضا شفقت 10        
10 فاطمه احمدی 10:15        
11 فاطمه احمد وند 11:30        
12 فاطمه موسوی 10:45        
13 عسل ناز جلالت 11        
14 پریسا رستمیان 11:15        
15 ملیکا آقاپور 11:30        
16 مریم مقیمی 11:45        
17 سارا روتیوند 11:50        
15 گرجی 12        
15 زهرا ابوالحسنی 12:15        
15 کیانا گلچین 10:20        
15 کیمیا گلچین 10:25        
15 مهرو خسرو شاهی 12        

برنامه کل سال ۱۳۹۸ دکتر پویا کاغذی کنعانی

تاریخ

روز

98/1/22

پنجشنبه

98/2/19

پنجشنبه

98/3/23

پنجشنبه

98/4/27

پنجشنبه

98/5/17

پنجشنبه

98/6/21

پنجشنبه

98/7/18

پنجشنبه

98/8/23

پنجشنبه

98/9/28

پنجشنبه

98/10/19

پنجشنبه

98/11/17

پنجشنبه

98/12/15

پنجشنبه