دکتر موسوی

روزهای حضور دکترموسویبیماران دکتر موسوي دوشنبه ۱۰ تیر

  نام بیمار ساعت شماره پرونده تایم جلسه بعد ارسال به لابراتوآر ارجاع به متخصص
1 ابطحی 10        
2 رعنا نوایی 10:30        
2 مینو شریف 11        
2 احسانی 12        
2 مولاییان 13        
2 بهنام قاسمی 14        
2 سینا ارزانی 15