دکتر شهرام اسعدی

روزهای حضوردکتر شهرام اسعدی روزهای حضور چهارشنبه و پنج شنبه هالیست بیماران ............. دکتر شهرام اسعدی پنج شنبه 30 خرداد

  نام بیمار ساعت شماره پرونده تایم جلسه بعد ارسال به لابراتوآر ارجاع به متخصص
1 فريبا شمس 12        
2 ‌خانوم غيرتمند 12        
3 ‌تقدسي 12/30        
4 شمس شمايي 12/30