دکتر رعنا امینی راد

دکتر رعنا امینی رادلیست بیماران دکتر امینی راد پنج شنبه ۲۰ تیر

  نام بیمار ساعت شماره پرونده تایم جلسه بعد ارسال به لابراتوآر ارجاع به متخصص
1 ذوالفقاری 10        
1 کی قبادی 11:30