دکتر میر شاه پناه

دکتر میر شاه پناهلیست بیماران دکتر میر شاه پناه پنج شنبه 23 خرداد

  نام بیمار ساعت شماره پرونده تایم جلسه بعد ارسال به لابراتوآر ارجاع به متخصص
1 فرنيا ‌ 10:30        
2 يگانه محمد زاده 11:30        
3 اسماعيلي 12:15